top of page

ביקורת על הביצוע

אנו בנובו אדריכלים מחזיקים ברישיון ואישורים מתאימים לצורך אישור וחתימה כאחראי לביקורת על הביצוע.

במקביל להתמחויות השונות שלנו כגון תכנון וקידום פרוייקטים בהתחדשות עירונית, תמ"א 38 וליווי בניה ירוקה גם מספקים שירות של אחראי לביקורת על הביצוע.

תחום אחריות זו הינו תחום חדש המחייב בתקנות תכנון והבנייה לכל סוגי המבנים.

עבודתנו העיקרית כאחראי לביקורת על הביצוע היא לוודא כי כל העבודות בתאר מתבצעות על פי היתר הבנייה הקיים ועל פי החוקים והתקנות לתכנון ובנייה. אנו מאשרים את העבודות במספר שלבים: לאחר סימון ואישור קווי הבנייה, בגמר יציקת יסודות הבניין, לאחר סיום הקמת השלד, ובגמר הבנייה כולה - כמו כן, מתבצעות ביקורות מפעם לפעם בתדירות גבוהה לצורך אימות הבנייה ומזעור תיקונים בהשמך ההליך.

אנו מדווחים לרשות הרישוי ולמכון הבקרה ככל שמונה בהתאם לדרישות החוק, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר עריכת הביקורת בשטח. הדוחות מפרטים את שלב העבודה באתר והצפוי המעודכן לסיום העבודות ואישור כי העבודות מבוצעות בהתאם לנדרש או דרישות לתיקונים. 

עבודה זו דורשת היכרות מעמיקה וניסיון רב עם חוק תכנון והבנייה והתקנות הרלוונטיות השונות לצד ביקורים מרובים באתר הבנייה ותיעוד העבודות.

דיוק בהכנת הדוחות ובמועדם הינו תנאי הכרכי מכיוון שבמידה ודיווחים אלו לא מבוצעים במועד הנקוב בחוק, המשמעות הינה בנייה בניגוד לתנאי ההיתר, גם אם בפועל העבודות מבוצעות כנדרש.

bottom of page