top of page

הסדרת חריגות בנייה

מה הן חריגות בנייה

חריגות בנייה הן מצב בו המבנה הקיים בשטח אינו תואם בצורה
מדויקת
  את ההיתרים שהתקבלו ומופיעים בתיק הבינין בוועדה.

לכן ישנה חשיבות רבה לבחינה תכנונית לפני התחייבות כלשהי לרכישת נכס. מקרים רבים (מידי) מגיעים אלינו לקוחות לאחר שרכשו את ביתם ולאחר תקופה התגלו חריגות בניה אשר הפריעו להם לממש את זכויותיהם ובמקרים מסוימים לאחר שהחלו הליך של אכיפה מולם למרות שכך רכשו את ביתם.

גורמים לחריגות בנייה

לחריגות בנייה ישנם מספר גורמים שונים, מהניסיון שלנו במהלך השנים ישנם מספר גורמים עיקריים לחריגות אלו:

  1. בנייה לא בהתאם להיתר.

  2. תוספות בנייה מאוחרות ללא הוצאת היתר - במקרים רבים הבעלים אפילו לא מודע כי ביצע עבירת בנייה.

  3. איבוד תכנית ההיתר בוועדה - המבנה אומנם קיבל היתר אבל אין תיעוד מתאים.

מתי צריך להסדיר

רצוי להסדיר את חריגות הבנייה מוקדם ככל הניתן. אומנם יש התיישנות בנושא, והעירייה לא תוכל לפעול במקרים מסוימים בצורה מידית אבל תמיד יוכלו לדרוש מבעלי המבנה להסדיר  את חריגת הבניה בסנקציות שונות.
יש לזכות כי עבירות על חוק תכנון והבנייה הינן פליליות ועלולות לגרור כנסות כבדים ואף מעצר.

דרכים להסדרה

לצערנו נושא זה איננו עם פתרון "קסמים" מידי, וכל מקרה יש לבחון ולשקול לגופו, כל פתרון שיבחר עתיד להשליך רבות על העלויות ושווי הנכס לאחר ההסדרת. אבל אם נבקש לחלק את דרכי ההסדרה, נוכל להציע שלושה מסלילים עיקריים:

  1. הריסת החלקים שלא בהיתר.

  2. רישוי חריגות הבנייה - מכשירים את כל הבנייה הלא חוקית.

  3. תוכנית (תב"ע) להתאמת הזכויות על פי מה שבנוי בפועל ולאחר מכן רישוי חריגות הבנייה - הליך של לגיליזציה מלאה.

במהלך השנים מצאנו ששילובים בין המסלולים נכונים למרבית חריגות הבנייה וכמו כן מסלילי ביניים נוספים כמו עבודה מול הוועדה המחוזית וכדומה


 

מקרים לדוגמא

 זוג צעיר רכשו בית פרטי בצפון הארץ, לצורך העברת בעלות בטאבו  הוועדה לתכנון נתנה את אישורה. לאחר כשנתיים, הוועדה ביצעה סקר חריגות בניה בישוב, והתגלו חריגות משמעותיות בבית המגורים. הוועדה קראה לבעלים לשימוע - הבעלים הסביר שכך רכשו את הנכס ואף צירפו את אישור הוועדה לביצוע העברת הבעלות. הוועדה לא הסתייגה מהאישור שניתן אם זאת, הנכס נמצא בחריגת בנייה ועל כן הוצא צו להריסה החלקים החורגים מההיתר. לאחר הוצאת צו ההריסה הזוג עירב את משרדנו בפרויקט, ואנו הצענו חלופה לוועדה כי חלק מהעבודות הלא חוקיות יהרסו, וחלק יוסדרו בהליך של רישוי - הוועדה קיבלה את הצעתינו ומיד החלנו בהליך הרישוי המתאים

bottom of page