top of page

השר משה

רחוב השר משה ברמת גן

כ- 1,982 מ"ר. 42 יח"ד

רישוי

הריסת שני מבנים קיימים ובניית שני מבנים חדשים וחדישים ומתחתיהם מקומות חנייה. פרוייקט דינאמי
שהשתנה מספר פעמים בעכבות שינויים במדיניות הוועדה ודרישות המזמין

כתובת

נפח

סטטוס

על הפרוייקט

bottom of page