top of page

לב ראשון

מרכז ראשון לציון

כ 67,000 מ"ר עיקרי. 644 יח"ד+ 4,000 מ"ר מסחר

תכנון

תכנון במרחב של מצרף 8 לפי מסמכי הוועדה המקומית בראשון לציון. הפרוייקט מציע שלביות בפינוי המבנים להריסה ובניית מגדלי מגורים מעל לקומת מסד מסחרית. הפרוייקט מציע הרחבת שטחי הציבור ומוסדות הלימודים.

כתובת

נפח

סטטוס

על הפרוייקט

bottom of page