top of page

משמר הירדן

משמר הירדן, ר"ג

15,656 מ"ר. 113 יח"ד

טרום הרישוי

הריסת שני מבנים צפופים קיימים ובניית שני מבנים חדשים ומתחתיהם חניון אחד משותף. המבנים בעלי עשרות טיפוסי דירות שונות עכב דרישות הדיירים הקיימים וגיוון בשיווק הדירות עבור הייזם

כתובת

נפח

סטטוס

על הפרוייקט

bottom of page