top of page

רישוי והיתרים

אצלנו בנובו אדריכלים ישנה התמחות בנושא רישוי והיתרים, הן למבנים מורכבים הדורשים התייחסות מיוחדת בפן ניתוח הזכויות המוקנות והן למבנים קיימים הנדרשים בהסדרה.

ישנם מבנים רבים אשר נבנו לפני שנים רבות ולא ידוע אם הוצא היתר כנדרש בחוק או לא, אנו מומחים בבחינת תיקי הבינין הקיימים, ניתוח ההיתרים שנתנו והפקת דוח מסודר המציג את המצב התכנוני הקיים ביחס למצב הפועל והסקת מסקנות בנוגע לאפשרויות פתרון הבעיה בצורה היעילה ביותר. 

פעמים רבות אנו נאלצים להגיע לוועדות ערר במבנים כאלו בכדי לקבל את החלטת הוועדה המחוזית לצורך אישור המבנה הקיים בשינויים מינוריים במבנה הקיים.

בחינת המבנה וניתוח הזכויות וזכויות העבר מאפשרים לאשר מבנה הנבנה ללא היתר במינימום שינויים פיזיים ביחס לקיים.

bottom of page